03_Extra_English_-_Hector_has_a_date

Đang tải...
Đang tải...
22 Views
Đang tải...
Published
[email protected] là một series phim giáo dục trên TV trình chiếu từ 2002 đến 2004. Có 4 phiên bản được sản xuất: tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, do RAI sản xuất cho Rai Educational.
Phiên bản tiếng anh gồm tất cả 30 tập, trong khi 3 ngôn ngữ còn lại, mỗi ngôn ngữ có 13 tập phim. Cốt truyện của 13 tập đầu trong 3 phiên bản tiếng là giống nhau.
Hector/Sam, với lượng ngôn ngữ rất hạn chế, đến sống với người bạn qua thư là Bridget/ Sacha/ Sascha/ Lola. Nỗ lực của Hector/Sam để hiểu thấu ngôn ngữ cung cấp cho người xem các bài học ngôn ngữ này. Phim đặc biệt thích hợp với thanh niên và những người trẻ tuổi.
Tài liệu:
+ Teacher's guide: https://drive.google.com/file/d/0By5lFRqlfB2fdE9KMk9uMm16MXM/view
+ Workbook 1: https://drive.google.com/file/d/0By5lFRqlfB2fWDViY2JNd21lRGM/view
+ Workbook 2: https://drive.google.com/file/d/0By5lFRqlfB2fUXZIVHpvcFowSDg/view

Extr @ is an educational television series that aired from 2002 to 2004. There are 4 versions produced: French, German, Spanish and English, produced by RAI for Rai Educational.
The English version consists of all 30 episodes, while the remaining 3 languages have 13 episodes each. The plot of the first 13 episodes in the 3 language versions is the same.
The English version has 30 episodes, and the other three languages have 13 episodes each. The plot of the 13 episodes is nearly the same in all the language variants.
Hector/Sam, with only a very basic grasp of the featured language, comes to stay with his pen pal, Bridget/Sacha/Sascha/Lola. Living with Bridget/Sacha/Sascha/Lola is roommate Anna/Annie/Ana. Sleazy and sly neighbor Nick/Nico/Nic/Pablo lives across the hallway. Hector's/Sam's efforts to get to grips with the language provide the dynamic for the series' language learning content. The series is particularly suitable for adolescents and young adults who can relate to the contextual setting and implied meanings in the screenplay.
Documents:
+ Teacher's guide: https://drive.google.com/file/d/0By5lFRqlfB2fdE9KMk9uMm16MXM/view
+ Workbook 1: https://drive.google.com/file/d/0By5lFRqlfB2fWDViY2JNd21lRGM/view
+ Workbook 2: https://drive.google.com/file/d/0By5lFRqlfB2fUXZIVHpvcFowSDg/view
Category
Phim Ấn Độ